صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
دبیرستان شهید بهشتی فریمان
واحد فناوری آموزشگاه جمعه بیست و سوم دی 1390  


نمونه سوال پایه اول دبیرستان

۱- دین و زندگی ۱۶- علوم زیستی
۲- ریاضی ۱۷- ادبیات فارسی ۱
۳- فیزیک ۱۸- زبان فارسی ۱
۴- شیمی ۱۹- عربی ۱
۵- زبان انگلیسی ۱۱۰- مطالعات اجتماعی

نمونه سوالات دین و زندگی ۱

ردیفتوضیحاتدانلود سوالات
1دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دانلود سوال
2دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه ۱ دانلود سوال
3دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه۲ دانلود سوال
4خرداد ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام خمینی دانلود سوال
5دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام خمینی دانلود سوال
6دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دانلود سوال
7خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دانلود سوالنمونه سوالات رياضي 1

ردیفتوضیحاتدانلود سوالات
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دانلود سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 2دانلود سوال
3دي ماه 74 استان مركزيدانلود سوال
4دي ماه 75 استان مركزيدانلود سوال
5خرداد 77 استان مركزيدانلود سوال
6خرداد 79 كشوريدانلود سوال
7شهريور ماه 79 استان مركزيدانلود سوال
8اسفند ماه 79 دبيرستان شاهددانلود سوال
9خرداد ماه 80 كشوريدانلود سوال
10خرداد ماه 84 دبيرستان شاهددانلود سوال
11خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد شهيد نجفيدانلود سوال
12خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد امام نمونه1دانلود سوال
13خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد امام نمونه2دانلود سوال
نمونه سوالات فيزيك 1

ردیفتوضیحاتدانلود سوالات
1مجموعه فرمولهاي فيزيك 1دانلود سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دانلود سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه2دانلود سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 3دانلود سوال
5دبيرستان شاهد امام نمونه 4دانلود سوال
6دبيرستان صمصامي نمونه 1دانلود سوال
7خرداد ماه 82 كشوريدانلود سوال
8دي ماه 83 دبيرستان شاهددانلود سوال
9خرداد ماه 85 دبيرستان شاهددانلود سوال
10دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوال
11خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوال
12خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراكدانلود سوالنمونه سوالات شيمي 1

ردیفتوضیحاتدانلود سوالات
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دانلود سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دانلود سوال
3دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
4فروردين 85 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
5خرداد 85 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
6پرسشهاي فصل 1 و 2دانلود سوال
7سوالات كليه فصلها با فرمت ورد مناسب براي دبيران شيميدانلود سوال
8دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوال
9خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوال
10خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراكدانلود سوالنمونه سوالات زبان انگليسي 1

ردیفتوضیحاتدانلود سوالات
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دانلود سوال
2خرداد ماه 84 دبيرستان آزادگاندانلود سوال
3فروردين 85 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
4خرداد 85 كشوري گروه الف با جوابدانلود سوال
5خرداد 85 كشوري گروه ب با جوابدانلود سوال
6خرداد 85 كشوري گروه ج با جوابدانلود سوال
7شهريور 85 كشوري گروه الف با جوابدانلود سوال
8شهريور 85 كشوري گروه ب با جوابدانلود سوال
9شهريور 85 كشوري گروه ج با جوابدانلود سوال
10خرداد 86 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
11خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوالنمونه سوالات علوم زيستي

ردیفتوضیحاتدانلود سوالات
1سوالات طبقه بندي شده تمام فصلها با جوابدانلود سوال
2 سوالات طبقه‌بندي شده فصل 1 تا 5دانلود سوال
3خلاصه فصل 8 علوم زيستيدانلود سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 1دانلود سوال
5دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
6خرداد 85 كشوري گروه الف با جوابدانلود سوال
7خرداد 85 كشوري گروه ب با جوابدانلود سوال
8شهريور ماه 85 كشوري با جوابدانلود سوال
9شهريور ماه 85 كشوري ، غائبين با جوابدانلود سوال
10خرداد ماه 86 دبيرستان شاهد امامدانلود سوال
11خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدانلود سوال
12دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوال
13خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدانلود سوال
14خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك گروه 1دانلود سوال
15خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك گروه 2دانلود سوال


نمونه سوالات ادبيات فارسي 1

نمونه سوالات زبان فارسي 1

نمونه سوالات عربي 1نمونه سوالات مطالعات اجتماعي
tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-seriffont size=

.